Algemene Voorwaarden ZZIPI Gebruikers

ZZIPI vindt het belangrijk dat u precies weet wat u kan verwachten van ons. Verder vinden wij het belangrijk dat u weet wat wij van jou kunnen verwachten. Hiervoor zijn de onderstaande algemene voorwaarden opgesteld. Deze algemene gebruikers voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door ZZiPi Tech B.V.

Gebruiksvoorwaarden ZZiPi Tech B.V.

 Artikel 1   Algemeen

De besloten vennootschap  ZZiPi Tech B.V.  is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 75824086 en is gevestigd aan de Molenzicht 15c, 4881 BW te Zundert, hierna: ZZiPi Tech, is de aanbieder van de ZZiPi applicatie waar Gebruiker  gebruik van maken. Door gebruik te maken van de ZZiPi applicatie, gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de ZZiPi applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt ZZiPi Tech Gebruiker deze applicatie verder niet te gebruiken. ZZiPi Tech raadt iedereen aan die gebruik maakt van de ZZiPi applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de ZZiPi applicatie te gebruiken stemt Gebruiker in dat ZZiPi Tech door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten

 

Artikel 2   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

ZZiPi Tech gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van ZZiPi Tech. ZZiPi Tech zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de Privacy statement van ZZiPi Tech.

 

Artikel 3   Gebruik van de ZZiPi applicatie

 1. ZZiPi Tech spant zich in de ZZiPi applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de applicatie nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de ZZiPi applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker ZZiPi Tech onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

 

Artikel 4   Verplichtingen bij het gebruik van de Applicatie

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de ZZiPi applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de ZZiPi applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de ZZiPi applicatie:
 • om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de ZZiPi applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 • op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 • het kopiëren van (onderdelen van) de ZZiPi applicatie van ZZiPi Tech;
 • om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van ZZiPi Tech.
 • ZZiPi applicatie te manipuleren om bijvoorbeeld onbevoegde toegang hiertoe te krijgen of om deze op een manier te gebruiken die in strijd is met deze voorwaarden tussen ZZiPi Tech en Gebruiker.
 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is ZZiPi Tech gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. ZZiPi Tech komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de ZZiPi applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de ZZiPi applicatie te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de ZZiPi applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.
 5. Het account kan geregistreerd worden met een mobiel telefoonnummer en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 6. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up to date houden.
 7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met ZZiPi Tech. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

 

Artikel 5   Toegang

 1. Alle weergegeven informatie en getallen op de ZZiPi applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 2. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ZZiPi Tech aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de ZZiPi applicatie tijdig worden verstrekt aan ZZiPi Tech.
 3. ZZiPi Tech is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat ZZiPi Tech is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ZZiPi Tech bekend was.

 

Artikel 6   Beschikbaarheid Website en Applicatie

ZZiPi Tech staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. ZZiPi Tech streeft ernaar om zich in te spannen om de ZZiPi applicatie en de toegang tot de Website en Applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de ZZiPi Website en Applicatie . ZZiPi Tech is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de ZZiPi Website en Applicatie en het gebruik van de ZZiPi applicatie op te schorten. ZZiPi Tech is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de ZZiPi Website en Applicatie te kunnen waarborgen.

 

Artikel 7   Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van ZZiPi Tech of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is ZZiPi Tech gerechtigd om dat deel van de ZZiPi applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. ZZiPi Tech zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is ZZiPi Tech aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

Artikel 8   Betaling

 1. Alle tarieven van het gebruik maken van de producten/diensten van ZZIPI Tech B.V. staan in de app ‘ZZIPI’ vermeld. Na het downloaden van de mobiele applicatie ‘ZZIPI’ in de App Store en/of de Google Play Store kan Gebruiker een account registreren. Na het registreren en activeren van het account kan Gebruiker de gewenste betaalmethodes toevoegen aan het account. Gebruiker dient nauwkeurig alle aanwijzigingen op het scherm. Betaling geschiedt door middel van het scannen van een QR-code met een mobile apparaat op één van de ZZiPi powerbank apparaten. Gebruiker ontvangt een melding om de aanvraag te bevestigen. Vanaf het moment dat Gebruiker dit bevestigt, start de huurperiode en daarmee ook de huurtimer. Voor iedere gestarte transactie rekent ZZiPi Tech €0.45,-
 2. Gebruiker dient voor het gebruik van de ZZiPi applicatie €1,- euro per uur te betalen. De kosten voor het gebruik van de applicatie worden achteraf berekend op basis van nacalculatie afgerond op hele uren.
 3. Gemaakte kosten worden in rekening gebracht volgens de overeengekomen betaalmethode tussen Gebruiker en ZZiPi Tech.
 4. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door ZZiPi Tech gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt. Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet binnen 14 dagen alsnog aan haar verplichting(en) voldoet.
 5. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal ZZiPi Tech zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 6. Indien ZZiPi Tech meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

 

Artikel 9   Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart ZZiPi Tech vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de ZZiPi applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens ZZiPi Tech.
 2. ZZiPi Tech is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de ZZiPi applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.
 3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van ZZiPi Tech jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door ZZiPi Tech in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In geen geval is ZZiPi Tech is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de ZZiPi applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de ZZiPi applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 5. ZZiPi Tech staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens ZZiPi Tech verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. ZZiPi Tech is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is ZZiPi Tech aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van ZZiPi Tech vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ZZiPi Tech. Elke vordering tot schadevergoeding jegens ZZiPi Tech dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 10   Overmacht

 1. ZZiPi Tech is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) werkstakingen in het bedrijf van ZZiPi Tech en (x) overige situaties die naar het oordeel van ZZiPi Tech buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. ZZiPi Tech heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ZZiPi Tech zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 11   Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van ZZiPi Tech, alsmede op de goede naam van ZZiPi Tech. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de ZZiPi applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de ZZiPi applicatie berusten uitsluitend bij ZZiPi Tech en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. De software van de ZZiPi applicatie blijft te allen tijde het eigendom van ZZiPi Tech. De software werkt alleen in combinatie met het account van de Gebruiker, en conform het doel waarvoor de applicatie is ontwikkeld. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van ZZiPi Tech of enig wettelijk verplichte (merk) tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de ZZiPi Tech applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 12   Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Website en/of applicatie van ZZiPi Tech wordt aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@zzipi.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ZZiPi Tech de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. ZZiPi Tech zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 

Artikel 13   Wijzigingen

ZZiPi Tech heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de ZZiPi applicatie inzien.

 

Artikel 14   Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen ZZiPi Tech en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen ZZiPi Tech en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

 

Zundert, 17 februari 2020.

 

Bekijk ook onze privacy policy.